Czwartek, 23 Stycznia 2020 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Pojazdy egzaminacyjne

Egzaminy praktyczne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie są przeprowadzane przy użyciu wymienionych poniżej pojazdów:

 1. będących własnością ośrodka egzaminowania:
  • Kategorii prawa jazdy „A1” - HONDA CBF 125 M,
  • Kategorii prawa jazdy „A2” - HONDA NC 700 SA,
  • Kategorii prawa jazdy „A” - SUZUKI 645, YAMAHA RM17 (MT 07) (Opis pojazdu do pobrania)
  • Kategorii prawa jazdy „AM” - ROMET ZK-50
  • Kategorii prawa jazdy „B” - FIAT GRANDE PUNTO,
  • Kategorii prawa jazdy „B+E” - VW CARAVELLE, OPEL VIVARO, - PRZYCZEPA SAM DO2T /WIELOSIOWA TYPU TANDEM/,
  • Kategorii prawa jazdy „C” - STAR MAN TGL 12.220,
  • Kategorii prawa jazdy „C+E” - STAR MAN/GAREX TGL 12.240 4x2 BL - PRZYCZEPA CIĘŻAROWA TRAMP-TRAIL DMC 10000, DOP. ŁADOWNOŚĆ 6500,
  • Kategorii prawa jazdy „T” - CIĄGNIK NEW HOLLAND TD5.65.(Opis pojazdu do pobrania) - PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA „POL - MOT WARFAMA SA” T-042 /WIELOSIOWA TYPU TANDEM/.
 2. będących w dyspozycji ośrodka egzaminowania:
  • Kategorii prawa jazdy „D” - AUTOSAN A1010T LIDER
 3. będących w dyspozycji osoby egzaminowanej:
  • ubiegającej się o prawo jazdy kategorii B1,
  • ubiegającej się o prawo jazdy do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów,
  • osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia,

Warunki techniczne, które powinny spełniać pojazdy egzaminacyjne
Poz.Rodzaj uprawnienia
/kategoria/
Rodzaj pojazdu
1CSamochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien:
 • mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 12 t,
 • mieć długość co najmniej 8 m,
 • mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
 • osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
 • być wyposażony w ręczną skrzynię biegów,
 • posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina,
 • mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 10 t;
2C1Samochód ciężarowy w zakresie kategorii C1 powinien:
 • mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t i nieprzekraczającą 7,5 t,
 • mieć długość co najmniej 5 m,
 • osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
 • posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina;
3DAutobus w zakresie kategorii D powinien:
 • być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
 • mieć długość co najmniej 10 m,
 • mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
 • osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
4D1Autobus w zakresie kategorii D1 powinien:
 • być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
 • mieć długość co najmniej 5 m i nieprzekraczającą 8 m,
 • mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t,
 • osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
5B+EZespół pojazdów w zakresie kategorii B+E powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz przyczepy, której:
 • skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką jak pojazd lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu,
 • dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t,
 • rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
6C+EZespół pojazdów w zakresie kategorii C+E powinien składać się z samochodu ciężarowego, o którym mowa w pkt 1, i przyczepy o długości co najmniej 7,5 m, przy czym zespół pojazdów powinien:
 • mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t,
 • mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
 • osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
 • mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t;
Ciągnik siodłowy z naczepą w zakresie kategorii C+E powinien:
 • mieć długość co najmniej 14 m,
 • być wyposażony w ręczną skrzynię biegów,
 • jako zespół pojazdów spełniać warunki określone w pkt 10 lit. a-d;
7C1+EZespół pojazdów w zakresie kategorii C1+E powinien składać się z samochodu ciężarowego, o którym mowa w pkt 2, oraz przyczepy, której:
 • dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,
 • skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką samą jak kabina lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych samochodu,
 • rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
Zespół pojazdów, o którym mowa, powinien osiągać prędkość co najmniej 80 km/h i mieć długość co najmniej 8 m;
8D+EZespół pojazdów w zakresie kategorii D+E powinien składać się z autobusu, o którym mowa w pkt 3, oraz przyczepy, której:
 • dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,
 • szerokość wynosi co najmniej 2,40 m,
 • skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej 2 m,
 • rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
Zespół pojazdów, o którym mowa, powinien osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
9D1+EZespół pojazdów w zakresie kategorii D1+E powinien składać się z autobusu, o którym mowa w pkt 4, oraz przyczepy, której:
 • dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,
 • skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej 2 m,
 • rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
zespół pojazdów, o którym mowa, powinien osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;


/WYCIĄG/
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Dz.U.2015.305 j.t.

Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

§ 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wyposażony w:
1) przyrząd kontrolny - tachograf samochodowy; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11;
2) układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11;
3) dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym;
4) dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe;
5) dodatkowe lusterko wewnętrzne, o ile lusterko wewnętrzne jest wymagane w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia;
6) ogrzewaną tylną szybę; przepis stosuje się do samochodu osobowego;
7) apteczkę doraźnej pomocy;
8) ogumione koło zapasowe.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do:
1) do pojazdów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4;
2) pojazdu osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do określonego rodzaju schorzenia.
3. Dopuszcza się wyposażenie pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania w inne dodatkowe urządzenia powtarzające istniejące mechanizmy sterowania i kierowania pojazdem.
4. Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie danej kategorii prawa jazdy powinien odpowiadać następującym warunkom:
1) motorower dwukołowy w zakresie kategorii AM powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy lub elektryczny;
2) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A1 powinien osiągać prędkość co najmniej 90 km/h oraz być wyposażony w:
a) silnik spalinowy o mocy nieprzekraczającej 11 kW, pojemności skokowej co najmniej 115 cm3 i nieprzekraczającej 125 cm3 i posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg albo
b) silnik elektryczny o mocy nieprzekraczającej 11 kW i posiadać stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,08 kW/kg;
3) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A2 powinien być wyposażony w:
a) silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW, pojemności skokowej co najmniej 395 cm3 i posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg albo
b) silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW i posiadać stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,15 kW/kg;
4) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien posiadać masę własną przekraczającą 175 kg oraz być wyposażony w:
a) silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW i pojemności skokowej co najmniej 595 cm3 albo
b) silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW i posiadać stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,25 kW/kg;
4a) pojazd czterokołowy w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien:
a) mieć masę własną przekraczającą 350 kg,
b) osiągać prędkość co najmniej 60 km/h;
4b) samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien:
a) mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t,
b) mieć długość przekraczającą 3,5 m,
c) osiągać prędkość co najmniej 100 km/h;
4c) zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii B dla osób uzyskujących uprawnienia, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155), powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 t i nieprzekraczającą 4,25 t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz przyczepy, której:
a) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką jak pojazd lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu,
b) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t,
c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 0,8 t;
5) samochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien:
a) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 12 t,
b) mieć długość co najmniej 8 m,
c) mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
d) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
e) być wyposażony w ręczną skrzynię biegów,
f) posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina,
g) mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 10 t;
6) samochód ciężarowy w zakresie kategorii C1 powinien:
a) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t i nieprzekraczającą 7,5 t,
b) mieć długość co najmniej 5 m,
c) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
d) posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina;
7) autobus w zakresie kategorii D powinien:
a) być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
b) mieć długość co najmniej 10 m,
c) mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
d) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
8) autobus w zakresie kategorii D1 powinien:
a) być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
b) mieć długość co najmniej 5 m i nieprzekraczającą 8 m,
c) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t,
d) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
9) zespół pojazdów w zakresie kategorii B+E powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz przyczepy, której:
a) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką jak pojazd lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu,
b) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t,
c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
10) zespół pojazdów w zakresie kategorii C+E powinien składać się z samochodu ciężarowego, o którym mowa w pkt 5, i przyczepy o długości co najmniej 7,5 m, przy czym zespół pojazdów powinien:
a) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t,
b) mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
c) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
d) mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t;
11) ciągnik siodłowy z naczepą w zakresie kategorii C+E powinien:
a) mieć długość co najmniej 14 m,
b) być wyposażony w ręczną skrzynię biegów,
c) jako zespół pojazdów spełniać warunki określone w pkt 10 lit. a-d;
12) zespół pojazdów w zakresie kategorii C1+E powinien składać się z samochodu ciężarowego, o którym mowa w pkt 6, oraz przyczepy, której:
a) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,
b) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką samą jak kabina lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych samochodu,
c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
13) zespół pojazdów, o którym mowa w pkt 12, powinien osiągać prędkość co najmniej 80 km/h i mieć długość co najmniej 8 m;
14) zespół pojazdów w zakresie kategorii D+E powinien składać się z autobusu, o którym mowa w pkt 7, oraz przyczepy, której:
a) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,
b) szerokość wynosi co najmniej 2,40 m,
c) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej 2 m,
d) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
15) zespół pojazdów, o którym mowa w pkt 14, powinien osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
16) zespół pojazdów w zakresie kategorii D1+E powinien składać się z autobusu, o którym mowa w pkt 8, oraz przyczepy, której:
a) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,
b) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej 2 m,
c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
17) zespół pojazdów, o którym mowa w pkt 16, powinien osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
18) zespół pojazdów w zakresie kategorii T powinien składać się z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka oraz powinien mieć długość co najmniej 7,5 m;
19) pojazd szynowy w zakresie pozwolenia powinien być wieloczłonowy lub stanowić skład tramwajów co najmniej 2-wagonowy.
5. Przepisów ust. 4 pkt 4b lit. b i c nie stosuje się do samochodu osobowego osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić ten pojazd po przystosowaniu go do określonego rodzaju schorzenia.

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2020