Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić żeby zostać instruktorem nauki jazdy?

To pytanie często pojawia się zarówno w kontaktach telefonicznych, jak i na forum dyskusyjnym. Odpowiedź na nie można znaleźć w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – art. 33 i dalsze. Podaje ona szereg kryteriów, które należy spełnić ubiegając się o uprawnienia instruktora/wykładowcy.

Jaka jest ważność kursu rozpoczętego rok temu?

Jeśli kurs zakończył się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu, to świadectwo ważne jest bez ograniczenia w czasie. Jeśli kurs nie został zakończony, to po prostu trzeba go kontynuować aż do momentu kiedy osiągnie się właściwy poziom wiedzy i umiejętności.

Czy obywatel innego kraju może w Polsce odbyć szkolenie na prawo jazdy i zdawać egzamin?

Teoretycznie jest to możliwe, praktycznie może być dość trudne. Nie chodzi tu bynajmniej jedynie o znajomość języka polskiego. Poważną przeszkodą w tym zakresie mogą być względy formalne. Otóż, na przykład zgodnie z obowiązującym prawem, prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium RP co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Czy egzaminator może nakazać osobie egzaminowanej dokonanie manewru niezgodnego z przepisami w trakcie trwania egzaminu?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w zakresie egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego. Polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwość zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Ile ważny jest kurs na prawo jazdy?

Według obecnego ustawodawstwa ukończony w OSK kurs na prawo jazdy ważny jest bezterminowo.

Czy po trzech nieudanych próbach podejścia do egzaminu mam obowiązek wykupowania dodatkowych lekcji nauki jazdy?

Nie ma takiego obowiązku. Kandydat na kierowcę sam decyduje czy i w jakim wymiarze skorzystać z dodatkowych zajęć praktycznych w ośrodku szkolenia.

Czy można skorzystać z zapłaconego, ale zawieszonego egzaminu osoby trzeciej?

Nie ma przeszkód w tym, aby opłata wniesiona przez osobę trzecią i niewykorzystana przez nią przeszła na Pana/Panią. Jest tylko jeden warunek. Osoba trzecia osobiście musi przenieść tę opłatę na Pana/Panią

Ile ważny jest egzamin teoretyczny?

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego ważny jest bezterminowo – dotyczy to osób, które zdały egzamin teoretyczny od dnia 24 lutego 2014 roku.

Oblałem(łam) egzamin dwa lata temu. Teraz chcę zdawać znowu. Czy muszę znowu chodzić na kurs?

Nie. Kurs jest ważny. Możesz zgłosić się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i ustalić terminy egzaminów teoretycznego i praktycznego.

Czy istnieje możliwość skorzystania z placu egzaminacyjnego WORD Olsztyn?

WORD Olsztyn udostępnia swój plac manewrowy w godzinach gdy nie odbywają się egzaminy, tj. praktycznie po godz. 16-tej oraz w dni wolne od pracy. Godzina jazdy kosztuje 30 zł i odbywa się samochodem szkoły nauki jazdy. Termin takiej jazdy ustala instruktor.

Co należy zrobić po zdaniu egzaminu?

Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W przypadku wyniku pozytywnego informację o jego uzyskaniu przesyła się w terminie 3 dni po uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

Scroll to Top
Skip to content