Egzamin praktyczny

Każda osoba oczekująca na egzamin powinna posiadać ważny dokument tożsamości pozwalający egzaminatorowi zweryfikować dane osoby egzaminowanej, oraz posiadać wskazanie w orzeczeniu lekarskim okulary, soczewki, aparaty słuchowe, itp.  

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.Na egzamin praktyczny należy zgłosić się o wyznaczonym czasie w  poczekalni i oczekiwać na wywołanie przez egzaminatora. Egzaminator przedstawia się i upewnia się, że osoba rozumie zasady przebiegu egzaminu.

Podczas losowania osoby egzaminowanej przez egzaminatora, komputerowy system do egzaminowania, automatycznie losuje czynności do wykonania w zakresie kontroli technicznej pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

Wykonanie zadań na placu manewrowym pozwala egzaminatorowi ocenić, czy osoba egzaminowana potrafi używać elementów pojazdów oraz bezpiecznie panować nad pojazdem.

Wykonanie zadań w ruchu drogowym sprawdza umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.

 Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik egzaminu, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne. Negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli : dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne ; egzamin został przerwany przez egzaminatora prowadzącego egzamin lub na wniosek osoby egzaminowanej.Po zdanym egzaminie państwowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu przesyła komplet dokumentów do wydziału właściwego do spraw komunikacji w starostwie odpowiednim do stałego adresu zameldowania. By otrzymać prawo jazdy   należy uiścić na konto właściwego starostwa lub urzędu miejskiego opłatę za wydanie prawa jazdy i  kontaktować w  sprawie formalności związanych z wydaniem prawa jazdy i terminem jego odbioru.

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023 r. poz. 2659)

Scroll to Top
Skip to content