Egzamin praktyczny

WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz.U.2019.1206)
……………..

Rozdział  3
Egzamin państwowy
……………..

§ 12.

1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
1) dowód osobisty;
2) kartę pobytu;
3) paszport;
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6) zgoda na pobyt tolerowany.
2. Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego lub naraża swoje życie i zdrowie na uszczerbek.
3. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
4) w przypadku egzaminu w zakresie pozwolenia – ruszenie w niewłaściwym kierunku lub dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 5
Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
1) wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub В w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
b) dla pozwolenia w poz. 1 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz dwa losowo wybrane zadania określone w poz. 2-5 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
c) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia; zestawy zadań wybiera losowo system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań przez osobę egzaminowaną przed egzaminem; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin;
2) wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych:
a) obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 i § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:
– nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,
– nr 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w zakresie pozwolenia,
b) w czasie nie krótszym, niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, В lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.
2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy podczas części praktycznej egzaminu państwowego wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E w sposób określony dla tej kategorii prawa jazdy.
3. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w § 10 ust. 5, podczas części praktycznej egzaminu państwowego wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B1 w sposób określony dla tej kategorii z zachowaniem czasu i miejsca przeprowadzania egzaminu określonego dla prawa jazdy kategorii AM.

§ 24. 1. Osoby egzaminowane w zakresie pozwolenia wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie torowiska i sieci trakcyjnej zadania określone w tabeli nr 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
2. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.

§ 25. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym przeprowadzany jest ten egzamin.

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;
2) w przypadku obecności na egzaminie:
a) instruktora, potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentów, o których mowa w § 12 ust.1;
b) tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego, potwierdza ich tożsamość na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1;
3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;
4) przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin państwowy jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko w taki sposób, aby zostały zarejestrowane;
5) potwierdza spełnienie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia;
6) potwierdza spełnienie warunków określonych w § 13 ust. 1 pkt 3 w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A.

§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
1) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej odpowiednio w tabeli nr 2 albo 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;
2) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową – nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe; w przypadku głuchych lub niedosłyszących osób egzaminowanych dopuszcza się inne formy porozumiewania się egzaminatora z osobą egzaminowaną;
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;
4) w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;
5) w przypadku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 6;
6) egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
7) egzaminator wypełnia odpowiedni arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego według jednego ze wzorów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym;
8) jeżeli egzaminator stwierdził awarię urządzenia rejestrującego uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego od początku przeprowadza część praktyczną egzaminu odpowiednio na placu manewrowym i w ruchu drogowym lub w ruchu drogowym w zależności od miejsca wystąpienia awarii – pod warunkiem, że jest dostępny pojazd egzaminacyjny, którym można dalej przeprowadzać egzamin;
9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
a) sposób wykonywania manewrów na drodze,
b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.
f) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:
1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24;
2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6.
2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;
2) wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego oraz wynik egzaminu państwowego;
3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.
3. W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
4. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być wykonywane przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

§ 29. Stanowiska wymienione w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia:
1) powinny być wyznaczone białymi lub żółtymi liniami o szerokości od 0,1 m do 0,15 m – wymiary pola określone w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia mierzy się pomiędzy wewnętrznym obrysem linii;dopuszcza się wyznaczenie stanowisk liniami w innym kolorze w przypadku wykorzystania już koloru białego i żółtego;
2) powinny posiadać na krawędziach pachołki drogowe z tyczkami lub tyczki; wysokość pachołka powinna wynosić co najmniej 0,5 m; wysokość tyczki powinna wynosić co najmniej 1,5 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do kategorii B1 lub В prawa jazdy oraz 2,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do pozostałych uprawnień do kierowania pojazdami; pachołki lub tyczki nie powinny naruszać wymiarów stanowiska (nie dotyczy stanowisk w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A); zastosowanie tyczek nie dotyczy stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A;dopuszcza się użycie pachołków o wysokości co najmniej 0,3 m w przypadku stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A;
3) mogą posiadać wewnętrzną linię ograniczającą pas w postaci linii przerywanej;
4) powinny być wyposażone w krawężnik o wysokości 15 cm umieszczony na krawędzi jezdni, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie – dotyczy zadania określonego w tabeli nr 11 poz. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 6
Wynik egzaminu
……………………

§ 32. 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana:
1) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub
2) korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie
– osoba ta uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.
2. Za urządzenie stanowiące pomoc w wykonaniu zadań egzaminacyjnych nie uznaje się pojazdu egzaminacyjnego wyposażonego w:
1) czujniki parkowania;
2) tylną kamerę cofania;
3) lusterka automatycznie opuszczające się podczas cofania;
4) system wspomagania ruszania pod górę – w przypadku jeżeli system ten nie uruchamia się po zaciągnięciu albo uruchomieniu hamulca postojowego.

§ 33. W przypadku:
1) określonym w § 15 pkt 1, pkt 2 lit. c-e, pkt 3-5, § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 17 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w przypadku awarii systemu teleinformatycznego – przyjmuje się, że osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2) niezapewnienia pojazdów lub stroju, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 lub 3 lub tłumacza – przyjmuje się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu;
3) określonym w § 15 pkt 2 lit. a i b, § 16 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz w przypadku niezgłoszenia się na egzamin państwowy w wyznaczonym terminie przez osobę skierowaną na egzamin w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy – przyjmuje się, iż osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu.

………………..

§ 38. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, egzamin państwowy może być przeprowadzony bez instruktora po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie państwowym.

§ 39. 1. Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, informację odpowiednio o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego, albo o niestawieniu się osoby na egzamin przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach art. 16a ustawy.
2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu państwowego ośrodek egzaminowania zwalnia profil kandydata na kierowcę w terminie 3 dni od dnia, w którym osobie egzaminowanej upłynął okres 1 roku od dnia ostatniego przystąpienia przez nią do egzaminu państwowego.
3. Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się po uzyskaniu, przez osobę egzaminowaną skierowaną na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, po raz pierwszy negatywnego wyniku egzaminu państwowego lub niepoddaniu się przez nią sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu.

Załącznik nr 2
ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM
ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ

Tabela nr 1
Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9 Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,(*
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”(*,
9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7 „linia podwójna ciągła”
9.8 „zakaz ruchu”.
10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania
11 Naruszenie zakazu zawracania
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18 Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.
Tabela nr 2
Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. AM*, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3 Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem). C1, C, D1, D
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. AM*, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym). AM**, A1, A2, A
8 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). AM**, A1, A2, A
9 Ominięcie przeszkody. A1, A2, A
10 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8. AM**, A1, A2, A
* Wyłacznie w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
** Nie stosuje się w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.
Tabela nr 3
Poz. Nr zestawu Pozycja zadania w tabeli nr 2 Kategorie prawa jazdy
1 1 3, 4 – wjazd tyłem B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 2 3, 5 C1, C, D1, D
3 3 4 – wjazd przodem, 6 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 4 5, 6 C1, C, D1, D
Tabela nr 4
Poz. Poz. zadania z tabeli nr 2 Kryteria
1 1 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
– jeżeli występuje;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f–m; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystapieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;
– nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:
– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut; a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut,
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:
– podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
– odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe,
– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m,
– regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
– dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
– podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;
dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E, sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.

 

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

2 2 1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie:
a) a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM*, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku kategorii AM*, B1 i B przeprowadzanej pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowanym do jej rodzaju niepełnosprawności, którego długość przekracza długość pola zatrzymania, w odległości nie większej niż 0,5m od linii ograniczającej pas,
c) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania
3 3, 4 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
4 5 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz
– najechać na krawężnik,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
5 6 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.
Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
6 7 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) niepotrącanie pachołków.
7 8 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.
Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h, – nie dotyczy kategorii AM
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kategorii AM.
c) niepodpieranie się nogami,
d) niepotrącanie pachołków.
8 9 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.
Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków.
9 10 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
2) 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.
Sposób wykonania zadania:
– niepodpieranie się nogami,
– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
– niepotrącanie pachołków
* Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
Tabela nr 5
Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Załączenie wagonu, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2 Jazda do przodu i do tyłu (do tyłu – o ile tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania).
3 Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd.
4 Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.
5 Wjazd na stanowisko postojowe (rozłączenie wagonu).
Tabela nr 6
Poz. Poz. zadania z tabeli nr 5 Kryteria
1 1 1) Załączenie wagonu
2) Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego
– osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić działanie:
a) hamulców elektrodynamicznych,
b) hamulców szynowych,
c) hamulców postojowych,
d) sygnału dźwiękowego,
e) przetwornicy,
f) pantografu,
g) piasecznicy,
h) drzwi, w tym blokady jazdy,
i) połączenia międzywagonowego,
j) świateł pozycyjnych/postojowych,
k) świateł mijania,
l) świateł drogowych,
m) świateł hamowania „STOP”,
n) świateł cofania,
o) świateł kierunkowskazów,
p) świateł awaryjnych,
r) oświetlenia wnętrza wagonu.
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
a) na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
b) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się działanie odpowiedniego elementu,
c) losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-h oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. i-r. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana przed przystąpieniem do wykonania zadania z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
3) Właściwe ustawienie fotela i lusterek;
2 2 Płynne ruszenie i jazda do przodu i do tyłu, zatrzymanie wagonu w określonych miejscach, w odległości nie większej niż 0,5 m od pachołka lub tyczki. Cofanie wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania lub jest dwukierunkowy.
3 3 1) zatrzymanie wagonu przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m;
2) właściwe ustawienie zwrotnicy i odpowiedni najazd na iglicę zwrotnic.
4 4 Właściwa kolejność wykonywania czynności umożliwiających jazdę jednym sprawnym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.
2) właściwe połączenie wagonów
5 5 Zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczenie na okres postoju.
Tabela nr 7
Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*).
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12 Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13 Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*)
14 Przejazd przez tunel*)
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
16 Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe
17 Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe
18 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
24 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
– w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
25 Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.
Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania:
– zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
– zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
– odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
– wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
– rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
– ustawienie pojazdu obok przyczepy.
26 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania -stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).
* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

 

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

Tabela nr 8
Poz. Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdy
w ruchu drogowym [min]
1 Prawo jazdy kategorii:
– AM,
– A1, A2, A, B+E, T
– B1, B
– C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
10
25
40
45
2 Pozwolenie 35

1. Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
6) kategorii B:
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, wykonuje podczas części praktycznej egzaminu państwowego zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E.

2. Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis;
2) szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;
3) opłatę za wydanie:

3. Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

4. Art. 67. 1. Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego:
9) przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami;

5. Art. 99. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Scroll to Top
Skip to content