Egzamin teoretyczny

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

Egzaminy teoretyczne prowadzone są jednocześnie dla 20 osób w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym.

Istnieje możliwość odbycia egzaminu teoretycznego w języku angielskim, niemieckim. Osoby, które nie władają językiem polskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasad egzaminu i wykonanie poleceń egzaminatora, powinny zapewnić sobie – na własny koszt –  udział tłumacza przysięgłego. Może on być obecny do czasu rozpoczęcia testu.

Osoby głuchonieme mają możliwość odbycia egzaminu teoretycznego z prezentacją pytań i możliwych odpowiedzi w języku migowym (dotyczy tylko kategorii B).

WORD Olsztyn umożliwia osobom mającym trudności z obsługą myszki komputerowej  odbycie egzaminu teoretycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w monitor dotykowy (chęć taką należy zgłosić przy zapisie w biurze obsługi klienta).

Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania. Następnie wskazuje osobie wylosowane przez system do egzaminowania stanowisko komputerowe. Każda osoba egzaminowana sprawdza czy dane wyświetlone na ekranie monitora są jej danymi i czy nie ma w treści błędu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, osoba musi zwrócić się do egzaminatora w celu wskazania niezgodności. Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Osoba powinna wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Pytania są jednokrotnego wyboru TAK albo NIE. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora prezentowany jest wynik egzaminu wraz z ilością zdobytych punktów Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych. Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut. Istnieje możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu teoretycznego w tym samym dniu.

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023 r. poz. 2659).

Scroll to Top
Skip to content