Egzamin teoretyczny

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana: w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej i dotyczy sprawdzenia wiedzy w zakresie uprawnień
prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem; z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji
i opisów; w sali, przeznaczonej do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego, dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

 1. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
  1. 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
   • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
  2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:
   • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
  3. Każde pytanie zawiera:
   • jedną prawidłową odpowiedź;
   • przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
    • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
 2. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
  1. wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w pkt. 1a; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
  2. wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w pkt. 1b; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
 3. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
 4. Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia. czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.
 5. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
 6. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, egzaminator:
  1. uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
  2. czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.
 7. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, jeżeli uzyska, co najmniej 68 punktów.
Scroll to Top
Skip to content