Opłaty za egzaminy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz.U.2013.78 z późn. zm.)
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, z dniem 19.01.2013 r. ulegają zmianie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego dla kandydatów na kierowców i kierowców.

Za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców dla poszczególnych kategorii opłaty wynoszą odpowiednio:

Kategoria prawa jazdyEgzamin teoretycznyEgzamin praktycznyRazem
AM30.00140.00170.00
A, A1, A230.00180.00210.00
B30.00140.00170.00
B1, C1, D1, T30.00170.00200.00
C, D30.00200.00230.00
B+E200.00200.00
C+E, C1+E, D+E, D1+E245.00245.00
POZWOLENIE30.00125.00155.00

Wpłat można dokonać:

 • Na konto WORD Olsztyn
  Bank Pekao S.A. 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508

W tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer PESEL oraz przeznaczenie wpłaty np.: opłata za egzamin praktyczny kat. „B”

Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem osoby egzaminowanej.

Zwrot opłaty lub nadpłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy

 1. Zwrot opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy WORD Olsztyn dokonuje się odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie, wyłącznie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, w przypadku gdy:
  • osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze (w godzinach pracy Ośrodka) przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej lub zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie;
  • gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej lub zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem opisanym w ust. 2, w przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.
 4. W przypadku uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w kwocie wyższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów osoba egzaminowana może wystąpić na piśmie do WORD Olsztyn o zwrot nadpłaty. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku uiszczenia opłaty bez zapisania się na egzamin państwowy na prawo jazdy, osoba wpłacająca może wystąpić na piśmie do WORD Olsztyn o zwrot uiszczonej opłaty. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 6. Zwrotu dokonuje się na wskazane we wniosku konto bankowe lub przekazem pocztowym.
 7. Wnioski o zwrot, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej (w siedzibie WORD lub listownie), opatrzone podpisem wnioskodawcy, lub przez platformę ePUAP. Nie dopuszcza się składania wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającej wyłącznie skan wniosku.
 8. W przypadku ubiegania się o zwrot opłaty lub nadpłaty za pośrednictwem osób trzecich, należy do wniosku dołączyć upoważnienie, zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.
 9. W przypadku opłat wnoszonych za pośrednictwem systemu Info-Car Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, operator ten pobiera w czasie dokonywania rezerwacji niezależną od WORD opłatę za czynności w tym systemie w wysokości 2,00 zł i nie trafia ona do Ośrodka. W związku z powyższym do WORD nie można wnioskować o jej zwrot.

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o zwrot opłaty(PDF)

Wzór upoważnienia do wniosku o zwrot opłaty(PDF)