Opłaty za egzaminy


Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 56a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622) uchwala się, co następuje:.

(UCHWAŁA Nr XLVIII/700/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie warmińsko-mazurskim).

Za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców dla poszczególnych kategorii opłaty  z dniem 21.04.2023 r. wynoszą odpowiednio:

KAT. PRAWA JAZDYEGZAMIN TEORETYCZNYEGZAMIN PRAKTYCZNYRAZEM
AM, A, A1, A250.00200.00250.00
B, B1, C1, D1, T50.00200.00250.00
C, D50.00250.00300.00
B96200.00200.00
B+E250.00250.00
C+E, C1+E, D+E, D1+E250.00250.00
POZWOLENIA50.00200.00250.00

Ponadto informujemy

 1. Rezygnacja z ustalonego terminu egzaminu  może nastąpić nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, a osoba poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin .
 2. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu – osoba wnosi opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.

W związku ze zmianą opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Województwie Warmińsko-Mazurskim od dnia 21 kwietnia 2023 r. wyznaczenie przez WORD w Olsztynie nowego terminu lub jego zmiana po rezygnacji wiąże się z koniecznością uzupełnienia wniesionej opłaty za egzamin do wysokości opłaty obowiązującej.

 • Z opłaty za egzamin praktyczny zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda odbywa się ich pojazdem.

Wpłat można dokonać:

 • w  WORD Olsztyn ul. Towarowa 17 Biuro Obsługi Klienta – pokój 18 (przyjmujemy opłaty także kartą płatniczą)
 • na rachunek bankowy WORD OLSZTYN:
  nr konta WORD Olsztyn: Bank Pekao S.A. nr 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508

Zwrot opłaty lub nadpłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy

 1. Zwrot opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy WORD Olsztyn dokonuje się odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie, wyłącznie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej.
 2. Zwrotu dokonuje się na wskazane we wniosku konto bankowe lub przekazem pocztowym.
 3. Wnioski o zwrot (wzór poniżej) w formie pisemnej mogą być składane:
  1. w siedzibie WORD lub listownie, opatrzone podpisem wnioskodawcy,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: egzaminy@word.olsztyn.pl
  3. przez platformę ePUAP. (skrytka /wordolsztyn/SkrytkaESP)
 1. W przypadku ubiegania się o zwrot opłaty lub nadpłaty za pośrednictwem osób trzecich, należy do wniosku dołączyć upoważnienie, zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U.2013 poz.476 z dnia 19.04.2013 r.).

Pliki do pobrania
Wzór wniosku o zwrot opłaty (PDF)
Wzór upoważnienia do wniosku o zwrot opłaty (PDF)

Scroll to Top
Skip to content