Opłaty za egzaminy


Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r.poz. 2094) oraz art. 56a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz.1212 zm: z 2021 r. poz. 1997, 2269, 2328, 2490, z 2022 r. poz. 655, 1002, 2589) uchwala się, co następuje:.

(UCHWAŁA Nr XLVIII/700/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie warmińsko-mazurskim).

Za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców dla poszczególnych kategorii opłaty  z dniem 21.04.2023 r. wynoszą odpowiednio:

KAT. PRAWA JAZDYEGZAMIN TEORETYCZNYEGZAMIN PRAKTYCZNYRAZEM
AM, A, A1, A250.00200.00250.00
B, B1, C1, D1, T50.00200.00250.00
C, D50.00250.00300.00
B96200.00200.00
B+E250.00250.00
C+E, C1+E, D+E, D1+E250.00250.00
POZWOLENIA50.00200.00250.00

Ponadto informujemy

 1. Rezygnacja z ustalonego terminu egzaminu  może nastąpić nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, a osoba poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin .
 2. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu – osoba wnosi opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.

W związku ze zmianą opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Województwie Warmińsko-Mazurskim od dnia 21 kwietnia 2023 r. wyznaczenie przez WORD w Olsztynie nowego terminu lub jego zmiana po rezygnacji wiąże się z koniecznością uzupełnienia wniesionej opłaty za egzamin do wysokości opłaty obowiązującej.

 • Z opłaty za egzamin praktyczny zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda odbywa się ich pojazdem.

Wpłat można dokonać:

 • w  WORD Olsztyn ul. Towarowa 17 Biuro Obsługi Klienta –pokój 18
 • na konto WORD OLSZTYN, NR KONTA:

nr konta WORD Olsztyn: Bank Pekao S.A. nr 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508

Zwrot opłaty lub nadpłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy

 1. Zwrot opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy WORD Olsztyn dokonuje się odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie, wyłącznie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, w przypadku gdy:
  • osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze (w godzinach pracy Ośrodka) przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej lub zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie;
  • gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej lub zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem opisanym w ust. 2, w przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.
 4. W przypadku uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w kwocie wyższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów osoba egzaminowana może wystąpić na piśmie do WORD Olsztyn o zwrot nadpłaty. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku uiszczenia opłaty bez zapisania się na egzamin państwowy na prawo jazdy, osoba wpłacająca może wystąpić na piśmie do WORD Olsztyn o zwrot uiszczonej opłaty. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 6. Zwrotu dokonuje się na wskazane we wniosku konto bankowe lub przekazem pocztowym.
 7. Wnioski o zwrot, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej (w siedzibie WORD lub listownie), opatrzone podpisem wnioskodawcy, lub przez platformę ePUAP. Nie dopuszcza się składania wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającej wyłącznie skan wniosku.
 8. W przypadku ubiegania się o zwrot opłaty lub nadpłaty za pośrednictwem osób trzecich, należy do wniosku dołączyć upoważnienie, zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o zwrot opłaty(PDF)

Wzór upoważnienia do wniosku o zwrot opłaty(PDF)