Opłaty za egzaminy

O G Ł O S Z E N I E

UCHWAŁĄ Nr XLV/855/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniona została Uchwała Nr XLVIII/700/23 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie warmińsko – mazurskim (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. poz. 1936 z 2023 r. oraz poz. 242 z 2024 r.) w ten sposób, że wprowadzono zapis na mocy którego dotychczas ustalone opłaty ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wdrożenia opłat po zmianie, o której mowa w ust. 1 dokonuje corocznie z dniem 1 lutego Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przy czym opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w dół.

Za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców dla poszczególnych kategorii opłaty  z dniem 01.02.2024 r. wynoszą odpowiednio:

KAT. PRAWA JAZDYEGZAMIN TEORETYCZNYEGZAMIN PRAKTYCZNYRAZEM
AM, A, A1, A255.00222.00277.00
B ,B1,C1,D1,T55.00222.00277.00
C, D55.00278.00333.00
B96222.00222.00
B+E,278.00278.00
C+E, C1+E, D+E, D1+E278.00278.00
POZWOLENIA55.00222.00277.00

Ponad to informujemy

  1. Rezygnacja z ustalonego terminu egzaminu  może nastąpić nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, a osoba poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin .
  2. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu – osoba wnosi opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.
  3. Z opłaty za egzamin praktyczny zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda odbywa się ich pojazdem.

Wpłat można dokonać:

  • w  WORD Olsztyn ul. Towarowa 17 Biuro Obsługi Klienta – pokój 18 (przyjmujemy opłaty także kartą płatniczą)
  • na rachunek bankowy WORD OLSZTYN:
    nr konta WORD Olsztyn: Bank Pekao S.A. nr 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508

W związku ze zmianą opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Województwie Warmińsko-Mazurskim od dnia 01 lutego 2024 r. wyznaczenie przez WORD w Olsztynie nowego terminu lub jego zmiana po rezygnacji wiąże się z koniecznością uzupełnienia wniesionej opłaty za egzamin do wysokości opłaty obowiązującej.

Pliki do pobrania
Wzór wniosku o zwrot opłaty (PDF)
Wzór upoważnienia do wniosku o zwrot opłaty (PDF)

Scroll to Top
Skip to content