Opłaty za egzaminy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz.U.2013.78 z późn. zm.)
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, z dniem 19.01.2013 r. ulegają zmianie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego dla kandydatów na kierowców i kierowców.

Za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców dla poszczególnych kategorii opłaty wynoszą odpowiednio:

Kategoria prawa jazdy Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny Razem
AM 30.00 140.00 170.00
A, A1, A2 30.00 180.00 210.00
B 30.00 140.00 170.00
B1, C1, D1, T 30.00 170.00 200.00
C, D 30.00 200.00 230.00
B+E 200.00 200.00
C+E, C1+E, D+E, D1+E 245.00 245.00
POZWOLENIE 30.00 125.00 155.00

Wpłat można dokonać:

  • Na konto WORD Olsztyn
    Bank Pekao S.A. 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508

W tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer PESEL oraz przeznaczenie wpłaty np.: opłata za egzamin praktyczny kat. “B”

Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem osoby egzaminowanej.

Ponadto informujemy:

  • W przypadku gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
    • Zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego,
    • Zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
  • W przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu w/w terminu.W przypadku, o którym mowa powyżej ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu bez konieczności wnoszenia opłaty za egzamin.
  • W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu – osoba wnosi opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.