Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Mając na względzie zapisy w/w rozporządzenia wszelkie sprawy związane ze złożeniem dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie i ustaleniem terminu egzaminu państwowego muszą być załatwiane osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wzór upoważnienia do pobrania i wydrukowania (format A5, PDF)


Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez WORD Olsztyn

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, s.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie ul. Towarowa 17;
2. Funkcjonujący dotychczas Administrator Bezpieczeństwa Informacji został Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – w formie elektronicznej iod@word.olsztyn.pl, w formie pisemnej na adres Inspektor Danych Osobowych WORD Olsztyn, ul. Towarowa 17 10-416 Olsztyn
3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa (Ustawa z dnia 18 maja 2017 r. o kierujących pojazdami).
6. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy:

1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  ● bezpośrednio od Pani / Pana,
  ● z pobranego PKK.
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
  ● Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)
  ● Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze zm.),
  ● Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.),
  ● Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).
3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  ● upoważnionym pracownikom WORD Olsztyn;
  ● upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
  ● Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car,
  ● DXC Sp. z o.o. w celu świadczenia usług HelpDesku (pomocy) w związku z podpisaną umową z PWPW SA na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego),
  ● podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział komunikacji, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy, itp).
4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  ● przepisami prawa:
    ▪ listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc,
    ▪ protokoły egzaminów państwowych – 50 lat,
    ▪ złożone skargi dotyczące przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat,
    ▪ zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy – 21 dni,
    ▪ rozliczenia finansowe 10 lat.
  ● instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach:

1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  ● bezpośrednio od Pani / Pana,
  ● z firmy lub instytucji zgłaszającej Panią / Pana na szkolenie.
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:
  ● art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  ● art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  ● art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:
    ▪ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)
    ▪ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze zm.)
    ▪ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.),
3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  ● upoważnionym pracownikom WORD Olsztyn,
  ● upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w przypadku kontroli),
  ● wykładowcom prowadzącym szkolenia,
  ● podmiotom zgłaszającym na szkolenia (np.: Powiatowy Urząd Pracy, zakład pracy),
  ● podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział komunikacji, Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).
4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  ● przepisami prawa:
  ● akta osób szkolonych – 5 lat,
  ● rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat,
  ● rozliczenia finansowe 10 lat,
  ● instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.

Scroll to Top
Skip to content