Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Opłaty za egzaminy

Za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców dla poszczególnych kategorii opłaty wynoszą odpowiednio:
tabela opłat za egzaminy
Opłatę za egzamin praktyczny w wysokości połowy kwot wymienionych powyżej pobiera się od osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda odbywa się ich pojazdem.

Wpłat można dokonać:

 • w kasie WORD Olsztyn ul. Towarowa 17 (parter, obok portierni) w godzinach 730 - 1515 (przerwa od 1000 do 1015);
 • na konto WORD Olsztyn, o numerze: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331

Ponad to informujemy

 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie;
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
  W udokumentowanych przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu w/w terminu. W takim przypadku poinformowanie ośrodka egzaminowania musi nastąpić, w formie pisemnej, najpóźniej do godziny 1500 w dniu roboczym poprzedzającym termin egzaminu.
 2. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie;
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
 3. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu – osoba wnosi opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.
 4. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 lub 2, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.

Podstawa prawna

Dz.U.2013.78
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ)
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów
(Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 r.) zm.(Dz.U.2013.476 z dnia 19 kwietnia 2013 r.)

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego;
2) wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
3) wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów;
4) wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw transportu sprawdzających ich kwalifikacje.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2) komisji weryfikacyjnej - rozumie się przez to komisję weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.
§ 3. 1. Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:
1) 30 zł - za część teoretyczną egzaminu państwowego;
2) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;
3) 180 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
4) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;
5) 170 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
6) 200 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
7) 245 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E, D+E;
8) 125 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej "pozwoleniem".
2. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.
3. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 5.


§ 3a. 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
1) zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
2) zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
2. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
1) zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo,
2) zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
3. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 lub 2, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.
2. W przypadku osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wniosły opłatę za egzamin państwowy, a wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie przeprowadził dla nich egzaminu państwowego, opłata ta podlega zaliczeniu na poczet egzaminu państwowego przeprowadzanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia albo podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej. Przepis § 3a ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje
§ 4. Od kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów pobiera się opłatę za sprawdzenie ich teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w wysokości określonej w tabeli nr 1, w załączniku do rozporządzenia.
§ 5. Wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynosi 50 zł.
§ 6. 1. Za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na egzaminatora lub egzaminatora w zakresie jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia członkom komisji weryfikacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w tabeli nr 2, w załączniku do rozporządzenia.
2. W przypadku gdy na sesję egzaminacyjną przyjęto ponad 20 kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, każdemu z członków komisji oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 13 zł - dla przewodniczącego komisji,
2) 9 zł 50 gr - dla członka komisji,
3) 9 zł 50 gr - dla sekretarza komisji
- za każdego dodatkowego kandydata.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.3)

ZAŁĄCZNIKI

Tabela nr 1. Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Tabela nr 2. Wysokość wynagrodzenia komisji weryfikacyjnej.
Wysokość wynagrodzenia komisji weryfikacyjnej

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017