Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Wymagane dokumenty

I. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie składa w ośrodku egzaminowania następujące dokumenty:

/WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA/
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2016.232)

§ 10. 2. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę oraz składa odpowiednio:
1) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
Opłatę należy wnieść na konto WORD RCBRD
nr konta WORD Olsztyn: Bank Pekao S.A. nr 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
opłatę można wnieść również w kasie WORD OLSZTYN (kasa WORD jest czynna w godzinach 730 – 1515, przerwa 1000 – 1015).

2) wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy1;
3) wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy2;
4) wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora3;
5) kopię świadectwa kwalifikacji wstępnej określonej w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jeżeli osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii C lub D nie spełnia kryterium wieku określonego w ustawie.

§ 11. 1. Ośrodek egzaminowania:
1) na podstawie informacji, o której mowa w § 10 ust. 2, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia - jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych - jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane;
2) sprawdza dane w profilu kandydata na kierowcę i w przypadku braku wątpliwości co do ważności lub prawidłowości tych danych rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8.
3) wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku, którego wzór określa rozporządzenie.

2. W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w przedłożonych dokumentach lub profilu kandydata na kierowcę ośrodek egzaminowania przesyła je do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.
4. Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu (bez konieczności wnoszenia opłaty za egzamin, lub na wniosek osoby egzaminowanej zwróci wniesioną opłatę).
6. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4. (w takim przypadku poinformowanie ośrodka egzaminowania musi nastąpić, w formie pisemnej, najpóźniej do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym termin egzaminu.)
7. Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin w przypadkach, o których mowa w § 15, pkt 4 i 5, § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d, ust. 2, art. 67 ust. 1 pkt 9 oraz art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy, oraz w przypadku awarii systemu teleinformatycznego.

II. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 19.01.2013r. stosuje się dotychczasowy sposób wypełniania i obieg dokumentów, zasady te dotyczą osób:

  • które rozpoczęły odpowiednie szkolenie przed dniem 19.01.2013r.
  • których wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami znajduje się w ośrodku egzaminowania,
  • zostały skierowane na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przed dniem 19.01.2013r.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie składa w ośrodku egzaminowania następujące dokumenty:
1) Wniosek na druku według określonego wzoru.
2) Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
Opłatę należy wnieść na konto WORD RCBRD
nr konta WORD Olsztyn: Bank Pekao S.A. nr 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
opłatę można wnieść również w kasie WORD OLSZTYN (kasa WORD jest czynna w godzinach 730 – 1515, przerwa 1000 – 1015).
3) Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
4) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na druku wg określonego wzoru.
5) Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców;
6) Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
7) Kserokopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego odpowiednio w zakresie kategorii jeżeli jest wymagane.
8) Pisemny wniosek o udział instruktora - obserwatora w egzaminie praktycznym, (jeżeli osoba wnosi o udział instruktora w egzaminie)
9) Oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 90 ust.1pkt. 5 „Ustawy” tj. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje, od co najmniej sześciu miesięcy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje, co najmniej od sześciu miesięcy.

4. Osoby skierowane decyzją starosty na kontrolne sprawdzeni kwalifikacji do ośrodka egzaminowania:
1) wniosek na druku według określonego wzoru,
2) skierowanie wydane przez starostę,
3) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem wymaganego minimalnego dla danej kategorii wieku


1. Art. 53. 1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. 4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.
Art. 53a. 1. Składając wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.
2. Art. 54. 1. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku.
6. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w ust. 5 pkt 1, w egzaminie uczestniczy dodatkowo egzaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
3. Art. 55. 1. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin, może być obecny instruktor, który szkolił tę osobę.

/WYCIĄG Z USTAWY/
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2015.155 j.t.)

Art. 8. 1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej15kW,jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a) A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;
8) 21 lat - dla tramwaju;
9) 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;
10) 10 lat - dla roweru;
11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;
12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
13) 21 lat - dla kolejki turystycznej.

Art. 9. 1. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
1) C i C+E wynosi 18 lat;
2) D i D+E wynosi 21 lat.
2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:
1) 23 lata lub
2) 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.
3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami minimalny wiek do kierowania wynosi:
a. 18 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
b. 19 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
c. 21 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D;

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017