Niedziela, 19 Sierpnia 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób należących do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Adresaci szkolenia

W kursie mogą uczestniczyć pracownicy i członkowie organizacji ratowniczych lub mundurowych.
Pracownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności:

 • pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
 • pracownicy Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • funkcjonariusze Policji,
 • funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • funkcjonariusze Straży Miejskiej,
 • żołnierze,
 • pracownicy społecznych organizacji ratowniczych, które w swoich zadaniach ustawowych lub statutowych są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Cel szkolenia

Celem kształcenia jest zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy i kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.
Uczestnik kursu po zdanym egzaminie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika.

Czas trwania

Kurs trwa 66 godzin (zegarowych):

 • 25 godzin zajęć teoretycznych,
 • 41 godzin zajęć praktycznych.

Recertyfikacja

Recertyfikacja - to dwudniowe szkolenie oferowane dla osób posiadających zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Najbliższe terminy

Obecnie trwają zapisy na kursy

Cena

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc: 1.150,-zł.
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc – Recertyfikacja: 340,-zł.

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.19

Formalności

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

 • karta zgłoszenia do pobrania tutaj
 • kserokopia ważnego zaświadczenia lekarskiego,
 • kserokopia zaświadczenia, które utraciło ważność (w przypadku kursu re-certyfikującego),
 • dostarczenie dowodu wpłaty za kurs.

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51
e-mail:

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017